БЕЗПЛАТЕН ДАР

НАШАТА СИТУАЦИЯ

Християнството очертава плана на Бог за света, който е сътворил. Това е една история за сътворение, падение, изкупление и възстановяване. Творението възприема Бога като Творец. Той е създал Вселената и всичко, което е в нея. Встъпителните думи на Библията са отзвук на тази реалност: „В началото Бог създаде небето и земята” (Битие 1:1).

В началото всичко, което Бог сътвори, беше добро, включително човеците. Нашите взаимоотношения с Бога функционираха според както Той възнамеряваше – в хармония. Но след „Грехопадението”, както християните го наричат, някои неща взеха съвсем грешна посока, унищожавайки връзката ни с Бога. В резултат от това се получи тройна борба – между нас и Бога, между хората и в самите нас.

Нашият основен проблем е отделянето от Бог. Това отделяне и последиците от него в нашето естество водят до другите два проблема – враждата помежду ни и в самите нас.

Ситуацията ни обаче не се изчерпва само с това. Не само че сме отделени от Бог и в резултат от това сме в борба с другите и със самите нас, но в значителна степен и естеството ни е замърсено, поради което се държим по начин, противен на Божиите стандарти за святост. Това не означава, че всичко, което правим, е пропито със злоба и поквара, а само че природата ни е болна – една съсипана сянка на това, което някога е била. В известен смисъл ние сме били създадени за крале и кралици, а сме свалени от власт и изгонени от царството си.

Ние все още имаме някои белези от предишната ни същност, частица от Божията слава, която е била вложена в нас, а именно: въображение, креативност, интелигентност и други. Само че нещо съществено ни липсва – една празнота има в сърцето на всеки. Блез Паскал отбелязва следното: „…безкрайната бездна може да бъде запълнена само от нещо безкрайно и непроменливо, с други думи, от самия Бог”, докато Августин пък пише: „…сърцата ни не намират покой, докато не починат в Бог”. Това ни води до решението на Бог за нашета безизходица.

БОЖИЕТО РЕШЕНИЕ

Какво е решението на нашия проблем? Християнството твърди, че е необходимо лично преобразяване. За да бъде по-точна терминологията нека кажем, че се нуждаем от изкупление и обновление, което може да стане само чрез взаимоотношение с Христос, основаващо се на това, което Той е извършил за нас. Какво означава всичко това?

Изкуплението е свързано с възстановяването на взаимоотношенията ни с Бог не чрез нашите усилия, а посредством вяра в извършеното от Христос за нас. Обновяването е новорождението, което християните преживяват като резултат от покаянието – отвръщане от грешното поведение и обръщане към Христос в искрено смирение. Обръщането включва покаяние, което е резултат от новорождението и възстановяването на взаимоотношенията ни с Бог.

Нашите „отношения с Христос” са от ключово значение, като те са взаимни и лични, но имат за основа реалността на това, което Христос е направил за нас чрез смъртта и възкресението Си – Изкуплението.

ЧУДОТО НА БОЖИЯ ПЛАН

Чудното на Божия план е това, че Той ни подава ръка с любов, като предлага на всеки един възможността лично да откликне чрез Христос. Той ни предлага незаслужена милост или благодат, а ние само трябва да я приемем. Не можем да я заслужим сами или пък да открием някаква тайна „вратичка”, чрез която да възстановим взаимоотношенията си с Бог. Единственият начин е чрез кръста на Христос. Той каза: „Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен” (Йоан 14:6).

Другите светогледи не могат правилно да посочат корена на проблема – разрушената връзка с Бог и решението на въпроса. Атеизмът отрича съществуването на Бог, което автоматично прави нашето съществуване безсмислено и без морални стандарти. Пантеизмът отрича реалността на доброто и злото, като твърди че ние сме богове и се нуждаем единствено от просветление. Деизмът ни оставя  с отчаянието на атеизма, където Бог може да е мъртъв или да не съществува, понеже не е въвлечен лично в творението Си. Никоя от тези представи за света не разрешава основния ни проблем и нуждите ни. Християнството от друга страна предлага точна диагноза и лечение за състоянието ни.

Както виждате, посланието на християнството е в известен смисъл просто – това е историята на света, който е съгрешил и Бог му е дал спасителен изход. Християнството не е списък от неща за правене – то е приемането че Христос направи всичко, от което  се нуждаем, за да ни примири с Бога – и Той го направи на кръста.

Ние бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син (Римляни 5:10). Бог примири Вселената чрез Христос, въдвори мир чрез Него с кръвта пролята на Неговия кръст  (Колосяни 1:20). Той направи това преди ние да повярваме, преди да сме били даже родени.

И вас, които бяхте някога отстранени и врагове по разположение чрез злите си дела,  сега примири чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, за да ви представи пред Себе Си святи, непорочни и безупречни (Колосяни 1:21,22).

Жертвата на Исус е описана още като жертвоприношение. Исая 53:10 нарича нашия Спасител „принос за грях” (Ефесяни 5:2). Йоан Кръстител Го нарича Агнецът „Който поема греха на света” (Йоан 1:29). Павел Го нарича „жертва за изкупление ”, „жертва за грях”, „пасхално агне”, „благоуханна жертва” (Римляни 3:24; 8:3; IКоринтяни 5:7; Ефесяни 5:2). Евреи 10:12 Го нарича „жертва за греховете”. Йоан Го нарича „умилостивение за греховете ни” (IЙоан 2:2; 4:10). Той умря, за да ни освободи, да премахне греховете ни, да претърпи нашето наказание и да откупи спасението ни.

СПАСЕНИЕ

Спасението включва изкупление, процеса на изкупление и освобождение от робството на греха. Спасението е безплатен дар за неспасените мъже и жени, които приемат Исус Христос за свой личен Господ и Спасител. Святият Дух е посредническият агент в предаването на спасение.

ЕТАПИ НА СПАСЕНИЕТО:

1. Покаяние – означава да промениш мисленето си, да се отвърнеш от греха; това е едно искрено съжаление или разкаяние за греха (Езекил 18:30).
2. Обновяване (новорождение) – означава да се родиш от Духа на Исус Христос, да приемеш Христос за свой Господ и Спасител; да бъдеш оправдан, помирен с Бог; да са ти простени греховете (Йоан 3:3; I Коринтяни 6:11).
3. Освещение – да станеш свят; процесът на израстване в Христова зрялост (Йоан 17:19).
4. Прославяне – последният етап от спасението; процесът на прибиране у дома при Господ; живот в рая с Христос. Съвършенството е постигнато в етапа на прославянето (Йоан 7:39; Йоан12:23).

ЗАЩО ХОРАТА СЕ НУЖДАЯТ ОТ СПАСЕНИЕ?

Според Библията грехът влезе в света чрез един човек – Адам. Всички хора са родени със склонност към грях и затова всички имат нужда от спасение (Римляни 3:23; 5:12-14).

Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус.

Грехът е непокорство спрямо Бог; неудовлетворяване на Божиите стандарти. Спасението означава освобождение от робството на греха.

КЪДЕ ОТКРИВАМЕ СПАСЕНИЕТО?

Исус е източникът на спасение и надежда. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16).
Според Йоан 14:6 спасение има само чрез Исус Христос. Деяния 4:12 и Йоан 10:7-10 ни дават още доказателства, че Исус Христос е пътят за спасение:

И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.

Тогава Исус пак каза: Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди Мен, са крадци и разбойници; но овцете не ги послусхаха. Аз съм вратата; ако някой влезе през Мен, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.

СПАСЕНИЕТО Е ПО БЛАГОДАТ, А НЕ ЧРЕЗ ДЕЛА

Благодатта е незаслужената или неспечелена Божия любов, която е безусловно дадена на човечеството. Тя изкупва грешника, който се покайва и приема Исус Христос за свой Господ и Спасител. Човек не може да спечели спасението си чрез добри дела, въпреки че спасеният човек ще върши добри дела.

Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой (Ефесяни 2:8,9)

Спасението е вечен дар. То се дава, когато някой чуе Божието Слово, повярва на истината от това Слово и изповяда Исус за Господ и Спасител. Веднъж приели Христос, спасените трябва да приемат Божието Слово и да желаят да се покаят от греховете си. Святият Дух (който е Христовият Дух) е силата и авторитетът, които активират процеса на спасение.

ЙОАН 5:24 КАЗВА:

Истина, истина ви казвам, този, който чуе думите ми и повярва в Онзи, който ме е изпратил, има вечен живот и няма да бъде осъден, но е преминал от смърт към живот.

Спасението идва чрез слушане и вярване в силата на Божието Слово, защото Словото Му е светлина в море от тъмнина, която освобождава хората от робството на греха. Йоан 1:1-13 казва, че Словото стана плът и живя сред хората. Йоан 1:14 идентифицира Словото с Исус Христос, като казва:

И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на единородния син на Отец, пълно с благодат и истина.

 ИСУС Е ЕДИНСТВЕНИЯТ СПАСИТЕЛ

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден син, за да не погине нито един който вярва в Него, но да има вечен живот (Йоан 3:16).

И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим (Деяние 4:12).

Исус плати цената за нашите грехове със Собствения Си живот и Той е единственият дарител на спасението!

РИМЛЯНИ 10: 9-13 КАЗВА:

Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Защото Писанието казва: „Никой, който вярва в Него, няма да се посрами.” Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. „Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси.”

Ако ти никога не си поканил Господ в живота си, сега можеш да се помолиш. Исус иска да дойде в живота ти, да те спаси, изцели и възстанови. Ще получиш Неговото заветно благословение на мир, присъствие, защита и снабдяване тук на земята, а когато умреш ще имаш дом с Него в небето.

БОГ НЕ ГЛЕДА НА ЛИЦЕ, КОГАТО ДАВА СПАСЕНИЕ

Дарът спасение е достъпен за всички. Богатите не могат да го купят. Известните не могат да го подарят. Упоритят труд не може да го спечели. Той се дава на онези, които са достатъчно смирени, за да го получат от Исус Христос.

БОГ ИСКА ДА БЪДЕ ТВОЙ ПРИЯТЕЛ

Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам (Йоан 15:13,14).

Когато предадеш живота си на Исус, ти ставаш християнин, последовател на Христос. Ти не си „променяш религията”, а влизаш в общение с Бога на Вселената. Можеш да се обърнеш към Бога като към небесен Отец. Бог също ще ти говори. Ти ще започнеш най-прекрасното взаимоотношение на света – ще бъдеш приятел на Бога. Приятелството ти с Него ще нараства, когато разбереш как мисли Той и живееш по начина по който Христос иска да живееш. Когато приемеш Исус в сърцето си и решиш да живееш за Него, Отец и Синът Му ще заживеят в сърцето ти. Исус описва това като приятелство – приятел по-близък от брат. Той ще е най- добрият приятел, който някога си имал. Можеш да говориш с Него по всяко време на деня и ноща. Той никога няма да те остави или предаде. Святият Му Дух ще живее в теб и ще ти помогне да живееш праведно и да бъдеш Божий приятел. Не забраввяй колко си ценен за Бога!

АКО СИ ГОТОВ ПОМОЛИ ИСУС ДА ДОЙДЕ В СЪРЦЕТО ТИ, КАТО ПОВТОРИШ СЛЕДНИТЕ ДУМИ:

 

Скъпи Исусе, аз съм грешник. Благодаря ти, че умря за мен на кръста и ми осигури единствения начин да имам вечен живот и близост с Теб. Ти ме обичаш толкова много, че даде живота Си за мен. Моля Те прости всичките ми грехове и ме изчисти с Твоята кръв. Аз вярвам, че Ти Си Божият Син и че беше възкресен от мъртвите. Приемам Те за мой Господ и Спасител. Имам нужда от Теб, изпълни ме със святия Си Дух и живей в сърцето ми. Научи ме Господи да позная пътищата Ти и води ме в истината Си. Амин.

 

Тези думи, съчетани с вяра и силата на Святия Дух, активират процеса на спасение. Спасението е простичък процес, който води до богатство от благословения в този и в следващия живот.

Бог те е избрал още преди началото на света да бъдеш част от Неговото семейство. Той иска Неговото семейство да Го представя на земята. Той ни избра, за да покажем истината за Неговата любов на другите. Той даде име на семейството Си. Той го нарече Църква. Едно от първите неща, които трябва да направиш е да си намериш църква. Бог ще те води към правилното място – библейска християнска църква, която поучава следните неща:

1. Исус е Синът на Бог.
2. Исус умря на кръста за греха на човечеството.
3. Исус възкръсна физически в първия ден на седмицата.
4. Исус е пътят, истината и животът и няма спасение освен чрез Него.
5. Библията учи, че има рай и ад.

Много сме развълнувани, че сме първите, които те приветстваме в Божието семейство!

Сподели с нас новият си живот в Христос: contact@preglednaislyama.com

Leave a Reply