ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА

Войн за ГосподаНие вярваме, че само 66 книги от Библията са боговдъхновени и следователно са безпогрешно Слово на Бога. Библията е окончателният авторитет за всичко, което вярваме и как трябва да живеем (Матей. 5:18; Йоан 10:35, 17:17; 2 Тимотей 3:16–17; 2 Петър 1:20–21).

Ние вярваме, че Исус Христос е Бог въплътен, напълно Бог и напълно човек; че Той беше заченат и роден от девица, живя безгрешен живот и предложи Себе Си като наказание, заместителна жертва за грешниците. Чрез Неговата кръв пролята на кръста, Той придоби за нас вечен откуп, прощение на греховете и вечен живот. Той беше възкресен на третия ден и Се извиси до дясната страна на Отец, за да ходатайства за грешниците завинаги (Матей 1:18–25; Йоан 1:1–18; Римляни 8:34; 1 Коринтяни 15:1–28; 2 Коринтяни 5:21; Галатяни 3:10–14; Ефесяни 1:7; Филипяни 2:6–11; Колосяни 1:15–23; Евреи 7:25, 9:13–15, 10:19; 1 Петър 2:21–25; 1 Йоан 2:1–2).

Ние вярваме, че спасението е по благодат единствено, чрез вяра единствено, в Христос единствено. Не се изискват дела от страна на човека, изпълнения на наредби и ритуали или други дейности, за да се спасим. Тази спасителна Божия благодат, чрез силата на Святия Дух, също ни освещава и ни дава възможност да правим това, което е приятно и угодно на Бога, за да можем прогресивно да бъдем променени по образа на Христос (Йоан 1:12–13, 6:37–44, 10:25–30; Деяния на апостолите 16:30–31; Римляни 3:1–4:23, 8:1–17, 31–39, 10:8–10; Ефесяни 2:8–10; Филипяни 2:12–13; Тита 3:3–7; 1 Йоан 1:7, 9).

Ние вярваме, че Господ Исус Христос кръщава вярващите в Святия Дух, в Който сме запечатени до деня на изкуплението. Святият Дух възражда, завинаги обитава в християнина и благосклонно го екипира за божествен живот и служение. Впоследствие Духът желае да изпълни, упълномощи и помаже вярващите за служение и свидетелство. Ние също вярваме, че знамения и чудеса, както и дарбите на Духа, описани в Новия завет действат и днес. Те са предназначени да свидетелстват и потвърдят невидимата сила на Божието царство, да упълномощят и наставят Църквата да изпълни призванието и мисията си (Матея 3:11; Йоан 1:12–13, 3:1–15; Деяния на апостолите 4:29–30; Римляни 8:9, 12:3–8; 1 Коринтяни 12:12–13; 2 Коринтяни 1:21–22; Галатяни 3:1–5; Ефесяни 1:13–14, 5:18).

Ние вярваме, че единственият и истински Бог съществува безкрайно в три личности – Отец, Син и Святи Дух – и че те са един Бог, равни по божественост, сила и слава. Ние вярваме, че Бог не само създаде света, но също го поддържа, управлява и направлява всичко, което съществува, и че Той ще доведе всички неща до техния правилен край в Исус Христос, за слава на Неговото име (Псалм 104:1–35, 139:1–24; Матея 10:29–31, 28:19; Деяния на апостолите 17:24–28; 2 Коринтяни 13:14; Ефесяни 1:9–12, 4:4–6; Колосяни 1:16–17; Евреи 1:1–3; Откровение 1:4–6).

Ние вярваме, че когато християните умират, те преминават веднага в благословеното присъствие на Христос и се наслаждават на съзнателно общение със Спасителя до деня на възкресението и славното преобразяване на техните тела. Тогава спасените ще обитават вечно в блажено общение с техния велик триединен Бог. Ние също вярваме, че когато невярващите умрат, те са предадени на ада, където ще чакат Деня на съда, когато ще бъдат наказани в огненото езеро с вечна, съзнателна и мъчителна изолация от присъствието на Бога (Матей 25:46; Лука 16:19–31; Йоан 5:25–29; 1 Коринтяни 15:35–58; 2 Коринтяни 5:1–10; Филипяни 1:19–26, 3:20–21; 2 Солунци 1:5–10; Откровение 20:11–15, 21:1–22:15).

Ние вярваме, че водното кръщение и Господното причастие са две наредби дадени на Църквата да се спазват до завръщането на Христос. Те нямат значение за спасението, но са канал за протичане на Божията освещаваща благодат и благословение за верните в Исус Христос (Матея 26:26–29, 28:19; Римляни 6:3–11; 1 Коринтяни 11:23–34; 1 Петър 3:21).

Ние вярваме в буквалното второ завръщане на Христос в края на века, когато Той ще се завърне на земята лично и видимо, за да консумира Своето царство. Ние вярваме, че Църквата ще премине през Голямата скръб в голяма сила и победа. Ние вярваме, че Църквата ще бъде грабната в края на Голямата скръб. Ние също вярваме и се молим за голяма жътва на души в Последното време и изявяването на победоносната Църква, която ще преживее небивало единство, чистота и силата на Святия Дух (Псалм 2:7–9, 22:27–28; Йоан 14:12, 17:20–26; Римляни 11:25–32; 1 Коринтяни 15:20–28, 50–58; Ефесяни 4:11–16; Филипяни 3:20–21; 1 Солунци  4:13–5:11; 2 Солунци 1:3–12; Откровение 7:9–14).

Ние вярваме, че първоначално Адам беше създаден по образа на Бога, праведен и без грях. Като последствие на неговото непокорство, Адамовото потомство е родено подчинено на вменен и вроден грях и затова всички човеци по естество и избор са деца на гняв, справедливо и заслужено осъдени в очите на Бога, напълно неспособни да спасят себе си или да допринесат по някакъв начин за приемането им от Бога (Битие 1:1–3:22; Псалм 51:5; Исая 53:5; Римляни 3:9–18, 5:12–21; Ефесяни 2:1–3).

Ние вярваме, че Църквата е Божият главен инструмент, чрез който Той изпълнява изкупителните Си цели на земята. За да оборудва светиите за работа и служение, Бог е дал на Църквата Си апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители. Ние също потвърждаваме свещеничеството на всички вярващи и значителността  на всеки християнин, свързан и активно участващ в местното общество от светии. Ние вярваме, че мъжът и жената (не по-малко от мъжа) са призвани и надарени да разгласят евангелието и всичките дела на царството (Матей 16:17–19; Деяние на апостолите 2:17–18, 42; Ефесяни 3:14–21, 4:11–16; 1 Тимотей 2:11–15; Евреи 10:23–25; 1 Петър 2:4–5, 9–10).

Ние вярваме, че Бог е призовал Църквата да проповядва евангелието на всички народи и специално да помни бедните, и да послужи според нуждите им чрез пожертвователно даване и практическо служене. Такова служене е израз на сърцето на Господа Исуса Христа и е съществена част от царството на Бога (Исая 58:6–12, 61:1; Матея 5:1–7:28; 28:18–20; Лука 4:18, 21:1–4; Галатяни 2:10; 1 Тимотей 6:8).

Ние вярваме, че Сатана, първоначално славният и добър ангел Луцифер, въстана против Бога, взимайки множество ангели със себе си. Той беше изхвърлен от Божието присъствие и действа с неговите демонични войнства против Бога, за да установи свое противопоставящо се царство на тъмнина, зло, неспокойство и вълнение на земята. Сатана беше осъден и победен на Христовия кръст, и ще бъде хвърлен завинаги в огненото езеро, което е било приготвено за него и неговите ангели (Исая 14:10–17; Езекил 28:11–19; Матей 12:25–29, 25:41; Йоан 12:31, 16:11; Ефесяни 6:10–20; Колосяни 2:15; 2 Петър 2:4; Юда 6; Откровение 12:7–9, 20:10).