ДАЛИ ВСИЧКИ РЕЛИГИИ ВОДЯТ ДО БОГА?

Вероятно много пъти сте чували хора да казват, че всички религии водят до Бога. Тази идея се нарича религиозен плурализъм (съвместителство). Хора, които твърдят това, често приемат всичко за религия. Изглежда, че не изключват нищо. В резултат от това те казват, че всички накрая ще идем при Бога, независимо в каква религия сме били. Дори понякога не става дума за религии – просто за вяра, че всички ще бъдат спасени, независимо от това какво вярват. Но заедно с такова изказване възниква проблем: различните религии имат различни идеи за Бог. Някои виждат Бог духовно, други повече физически, а някои религии нямат Бог. Някои имат много богове, някои само един, а други нямат богове. Някои хора даже не искат да стигнат до Бога, значи те няма да харесат идеята, че ще идат при Него, независимо, че не са искали. Друг проблем, който възниква, е че всяка религия си има своята идея за спасение. За някои тя е нищо, небитие, елиминация на лично съзнание. За други е вечност с лично съзнание. Някои учат, че спасението е чрез дела, а Евангелието ни учи, че спасението е по милост и е дар от Бога. Трудно е да се види как различни учения могат да водят в една и съща посока. Ако някой казва „Всички религии водят до Бога” ние можем да попитаме: „Как знаеш? Опитал ли си всичките и намери ли Бог накрая на всяка една?”

Ако човек използва само логиката, без да има големи познания, ще знае, че религиозният плурализъм не може да бъде толериран. Да се игнорира съществената разлика между религиите, която всъщност ги разделя е обида за уникалността на световните религии. Всяка религия има своето учение, което е напълно различно от останалите и има различни възгледи за Бога. Има своя институция, храм, книги, идеи и последователи, наречени по името на своя бог. Посветените им последователи не правят компромиси и не биха се съгласили да приемат това, в което другите вярват. Тези, които правят компромиси, не са истински последователи, независимо дали са мюсолмани, будисти или християни. Така например мюсюлманският бог и библейският Бог представляват две различни и противоположни концепции за Бога.

Как Бог, Който е съвършен, може да е създател на противоречиви съобщения и учения, които са контрастни и в конфликт помежду си? Такъв бог, който води хората в противоположни направления и има различни идеи за „спасение”, би трябвало да е един непостоянен и объркан бог или по-точно – лъжец, който има за цел да подвежда хората. Дали ще намериш един и същи Бог накрая на всяка „пътека на спасение”?

ПЪТЯ ДО БОГА МИНАВА ПРЕЗ ХРИСТОС

Когато си изгубил пътя и не знаеш кой път да избереш, иди при думите на Божието Слово:

Аз Съм пътят, истината и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен (Йоан 14:6).

Аз Съм вратата; ако някой влезе през Мен, ще бъде спасен (Йоан 10:9).

Който не влиза през вратата на кошарата, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник (Йоан 10:1).

Който слуша Моето учение и вярва в Този, Който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот (Йоан 5:24).

Когато не знаеш кое е истина, вслушай се в предупреждението на апостол Павел:

Никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста…

Кой е лъжец освен онзи, който отрича, че Исус е Христос? Такъв човек е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина. Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца (1Йоан 2:22,23).

Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога, а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега е вече в света. Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината  и на заблудата (1Йоан 4:1-6).

От по-горните стихове става ясно, че духът на Антихриста:
1. Отрича,  че Исус е Христос (Месията).
2. Отрича, че Исус Христос  е дошъл в плът.
3. Отрича, че Исус е Сина.
4. Отрича взаимоотношенията между Отец и Син.

Как да знаем дали едно учение е от Бога? Преди всичко трябва да изучаваме Библията, за да можем да разпознаваме духа на лъжата от духа на истината. Тя ни учи, че ако едно учение не изповядва Исус Христос като Господ и Спасител, и единствения Ходатай между Бога и човеците, то е лъжливо. Има само една личност, която се крие зад многото лъжливи религии и тя е дяволът – богът на този свят. Той е създал всяка една от тях с една единствена цел –  да отклонява хората от истинския път, за да ги води към погибел.

Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тези, които погиват – за тези, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос… (2 Коринтяни 4:3,4).

Има само един път до Бога и той минава през Исус Христос!

 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим (Деяние на апостолите 4:12).